Privacyverklaring

Privacy Verklaring

Inleiding
Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Praktijk Spark persoonsgegevens.
Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze
persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de
Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking
actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Praktijk Spark inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt,
met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking
en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Verantwoordelijke
De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Praktijk Spark
Simonswei 3, 4451 BM Heinkenszand

www.praktijkspark.nl
jenneke@praktijkspark.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Praktijk Spark verwerkt de volgende persoonsgegevens:
– Voornamen
– Achternaam
– Adres
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in
correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).

Verwerkingsgrond
Praktijk Spark verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:
– de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
– de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die gesloten is;
– Praktijk Spark een wettelijke verplichting dient na te komen;

Verwerkingsdoel
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
Uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
– Facturatie
– Afleveren diensten
– Informatie over wijzigen producten en diensten
– Telefonisch contact, e-mailcontact
– Uitvoering wettelijke verplichtingen

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk Spark verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan
derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw
gegevens. Praktijk Spark blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens
Praktijk Spark zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig
is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:
– Wettelijke grondslag: 7 jaar (belastingwetgeving)
– Telefonisch contact: 5 jaar
– Informeren over wijzigingen van diensten: 1 jaar

Gebruik van cookies op website
Praktijk Spark gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand
dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de
browser verwijderen.

Beveiliging van de vastgelegde persoonsgegevens
Praktijk Spark neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met Praktijk Spark.
Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Praktijk Spark onverwijld alle noodzakelijke stappen
ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken.
Praktijk Spark meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Praktijk Spark onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht
U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen.
Hiertoe kunt u contact opnemen met Praktijk Spark via jenneke@praktijkspark.nl.

Intrekken toestemming
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van
persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals
bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de
grondrechten van Praktijk Spark schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie.
Door u ondertekende contracten  zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.